NIEdlaRWE→TAKdlaPOLSKI!


Powrót na stronę główną » Istota przekrętu drugiego składu Sądu Najwyższego i jego jawne sprzyjanie niemieckiemu koncernowi RWE / Innogy w opozycji do zgodnych z prawem i stanem faktycznym wyroków Sądu Okręgowego i pierwszego składu Sądu Najwyższego.

Istota przekrętu drugiego składu Sądu Najwyższego i  jego jawne sprzyjanie niemieckiemu koncernowi RWE / Innogy w  opozycji do zgodnych z  prawem i  stanem faktycznym wyroków Sądu Okręgowego i  pierwszego składu Sądu Najwyższego.

W tekście tym skoncentruję się na drugim i  prawomocnym wyroku Sądu Najwyższego [1] w  mojej sprawie. Nie dlatego, że jest on mniej skandaliczny niż cały proces, który trwał ponad 12 lat, ale po to, żeby pokazać, że w  III RP nie można liczyć nawet na prawników teoretycznie najwyższej klasy, którzy orzekają w  Sądzie Najwyższym. Może i  są oni najwyższej klasy, ale głównie w  zapewnianiu sobie różnych dochodów, a  nie w  wydawaniu sprawiedliwych wyroków.

W wyroku tym Sąd Najwyższy w  składzie:
- SSN Bogusław Cudnowski (przewodniczący, sprawozdawca)
- SSN Jolanta Frańczak
- SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

uznał, że podpisany zgodnie z  prawem przez niemiecką spółkę RWE Plus AG z  Essen ,,Pakiet gwarancji pracowniczych, socjalnych i  związkowych dla pracowników w  związku z  prywatyzacją STOEN S.A." (dalej nazywany w  skrócie ,,Pakietem Socjalnym") nie obejmuje swą ochroną pracowników firmy Stoen Info sp. z  o.o., w  której pracowałem, mimo że pracownicy ci byłi w  treści pakietu w  sposób JAWNY wymienieni.

Zaś Pakiet Socjalny ten był załącznikiem do umowy kupna akcji spółki STOEN S.A. przez niemiecki koncern RWE Plus AG z  Essen od Skarbu Państwa.

Wyrok ten nie tylko różnił się diametralnie od wyroku Sądu Okręgowego [2] i  wyroku pierwszego składu Sądu Najwyższego [3], ale też drugi skład SN nawet z  tymi SŁUSZNYMI wyrokami nie próbował poważnie dyskutować, co było jego obowiązkiem.

Przecież podjęcie decyzji przez sąd ostatniej instancji bez uwzględnienia całości procesu i  poczynionymi wcześniej ustaleniami jest niezgodne z  prawem i  dobrymi obyczajami.

Drugi skład Sądu Najwyższego argumentował w  sposób zawiły i  stosował różne sztuczki prawne.

Zapomniał natomiast o  konstytucyjnym prawie do własności, którą to własność mnie, a  na zasadzie precedensu także innym pracownikom dwóch spółek w  100% należących do STOEN S.A., odebrał bezprawnie.

Szczególnie kuriozalne i  wskazujące na stronnicze myślenie Sądu Najwyższego jest zdanie z  uzasadnienia wyroku:

"… Można także przyjqć, że z  okoliczności sprawy wynika jednoznacznie, w  tym także treści porozumienia, iż wolą inwestora jako strony pakietu socjalnego nie bylo zapewnienie gwarancji zatrudnienia pracownikom spólek zależnych powiązanych kapitalowo ze spółką prywatyzowaną. …"

Zawarta w  powyższym zdaniu dziwna wstawka Sądu Najwyższego: "...w tym także treści porozumienia…" , sugerujaca, że treść Pakietu Socjalnego pozostawiała jakiekolwiek wątpliwości co do objęcia jego ochroną "pracowników spółek zależnych powiązanych kapitalowo ze spółką prywatyzowaną" jest po prostu nieprawdziwa.

Jest wymysłem Sądu Najwyższego.

Treść Pakietu Socjalnego nie pozostawia co do tego żadnych wątpliwości - na pewno z  treści Pakietu Socjalnego wynika, że byliśmy objęci ochroną tego Pakietu.

Po lekturze Pakietu Socjalnego można by dyskutować, która ze spółek kontrolowanych przez RWE miałaby realizować gwarancje zatrudnienia zawarte w  Pakiecie Socjalnym, ale same gawrancje w  dokumencie podpisanym przez firmę RWE Plus AG z  Essen bezprzecznie były.

A poniewż wszystkie te spółki po sprzedaży akcji STOEN S.A. należały do RWE, to moim zdaniem stwierdzenie Sadu Najwyzszego: "… wolą inwestora jako strony pakietu socjalnego nie bylo zapewnienie gwarancji zatrudnienia pracownikom spólek zależnych powiązanych kapitalowo ze spółką prywatyzowaną. …" jest niezgodne z  prawdą.

Nikt tego nigdy nie kwestionował, bo jest to w  Pakiecie Socjalnym zapisane jawnie, gramatycznie i  dosłownie.

Ale przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że w  całym tym długim zdaniu Sąd Najwyższy w  całej swojej "powadze" i  "bezstronności" stwierdza, że jego zdaniem firma RWE/Innogy w  sposób świadomy podpisała dokument, w  którym w  jawny i  jednoznaczny sposób podjęła się ochrony tych pracowników, … ale według Sądu Najwyższego ta ochronia nie była "wolą tej firmy".

A wiec sąd stwierdził, że Inwestor podpisał coś, co "nie było jego wolą"!!!

To po co inwestor, czyli koncern RWE, podpisywał dokument zapewniający ochronę pracowników wymienionych z  NAZWY dwóch firm, należących do STOEN S.A, w  tym i  firmy w  której wówczas pracowałem?

 co to wszystko oznacza?

Według mnie oznacza to, że jak kiedyś kanclerz Rzeszy niemieckiej Otto von Bismarck po chamsku, ale zgodnie z  pruskim prawem, oszukał Polaka Michała Drzymałę, tak inwestor, czyli niemiecka spółka RWE / Innogy, oszukała Polaków.

I to zarówno Państwo Polskie, jak i  Związki Zawodowe.

Bowiem te podmioty były sygnatariuszami tego porozumienia.

Państwo Polskie co prawda w  tej umowie nie brało bezpośrednio udziału, ale objęło cały ten proces nadzorem, a  Pakiet Socjalny był załącznikiem do umowy sprzedaży akcji STOEN S.A. spółce RWE Plus AG (później Innogy) przez Skarb Państwa.

I zarówno STOEN S.A., jaki i  spółka RWE Plus AG (później Innogy) były do stosowania się do Pakietu Socjalnego zobowiązane.

Najbardziej RWE/Innogy oszukało pracowników "spólek zależnych powiązanych kapitalowo ze spółką prywatyzowaną", a  więc kilkadziesiąt, czy kilkaset osób (nie wiem dokładnie), a  w tym i  mnie.

RWE/Innogy obiecało nam ochronę Pakietem Socjalnym, a  potem po kilku latach prawidłowej jej realizacji, na co są dowody, znienacka wycofało się z  tych świadczeń.

I to nie jest jeszcze najbardziej oburzające.

Najbardziej oburzające jest to, że Sąd Najwyższy przyznał rację oszustowi!!!

Jakim prawem?

Przecież obowiązkiem każdego obywatela III RP, a  więc i  obowiązkiem wyżej wymienionych sędziów Sądu Najwyższego jest zgłoszenie każdego przestępstwa do organów ścigania.

A tymczasem ten fatalny skład sędziowski, który orzekał w  mojej sprawie, po prostu skonstatował, że taki fakt miał miejsce i  nie wykonał żadnego kroku w  celu ścigania podejrzanych, czyli koncernu RWE/Innogy.

Co więcej, swoim wyrokiem sędziowie potwierdzili, że można tak robić i  mieć z  tego korzyści.

Dlaczego sędziowie SN: Bogusław Cudnowski, Jolanta Frańczak i  Małgorzata Wrębiakowska-Marzec nie zgłosili tego przestępstwa do prokuratury, a  nawet do wywiadu, ABW i  innych służb chroniących nasz kraj ekonomicznie i  strategicznie?

Przecież sprawa jest poważna, bo podpisany zgodnie z  prawem Pakiet Socjalny był częścią transakcji sprzedaży Niemcom niezwykle bogatej i  mającej STRATEGICZNE znaczenie dla Polski firmy STOEN S.A.

Moim zdaniem, jeżeli Niemcy z  RWE/Innogy według Sądu Najwyższego od początku planowali oszustwo, to powinni teraz oddać zakupioną w  oszukańczy sposób firmę Skarbowi Państwa.

Czyli powinni oddać ją Polakom.

Tak, jak znany z  historii polakożerczy kanclerz Rzeszy niemieckiej Otto von Bismarck powiniem był zwrócić Polakowi Michałowi Drzymale jego niesłusznie, ale zgodnie z  niemieckim prawem, odebraną własność.

Umowa sprzedaży akcji spółki STOEN S.A. powinna być unieważniona.

Tego wymaga sprawiedliwość i  przepisy prawa!

Polskiego prawa, które jeszcze, mam nadzieję, panuje nad WIsłą i  Odrą.

Czy sędziowie Sądu Najwyższego: Bogusław Cudnowski, Jolanta Frańczak i  Małgorzata Wrębiakowska-Marzec uważają, że nadal mieszkamy pod zaborem pruskim lub pod okupacją niemiecką???

Czy uważają, że jak za Hitlera i  Bismarcka bogate podmioty niemieckie zawsze muszą przed sądem wygrywać z  biednymi Polakami, którzy nie mają żadnej ochrony ze strony organów władzy III RP, której podobno są suwerenem?

Uważam, że ich zachowaniem powinny zająć się prokuratura, ABW, wywiad (przypominam, że zakupiona przez Niemców firma ma znaczenie strategiczne dla ekonomii i  obronności Polski) i  inne służby specjalne, ponieważ w  jawny sposób wsparli oni bogaty niemiecki koncerm w  dziele oszukiwania Polski i  Polaków.

Niech te służby sprawdzą, jakie były motywacje sędziów i  czy nie zachodzi tu podejrzenie korupcji lub wspópracy z  okupantem ekonomicznym Polski, jakim są teraz Niemcy, jako państwo czerpiące największe i  nieuzasadnione korzyści z  naszego kraju w  ramach Unii Europejskiej.

Pełną treść tego wyroku można przeczytać tutaj:
niedlarwe.pl/file.php?rwe_innogy/_pdf/Wyrok_SN_z%2011%20IV%202917%20z%20uzasad.PDF#/index,pl.html

Marian Nosal
Warszawa, 10 V 2019

Literatura:
1) Sąd Najwyzszy w  skladzie: SSN Boguslaw Cudowski (pzewodniczqcy, sprawozqawca), SSN Jolanta Fraficzak, SSN Malgorzata Wrębiakowska Marzec
WYROK W  IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Sygn. akt II PK 5S/16
niedlarwe.pl/file.php?rwe_innogy/_pdf/Wyrok_SN_z%2011%20IV%202917%20z%20uzasad.PDF#/index,pl.html
2) Sąd Okręgowy
Wyrok pierwszej Instancji, czyli Sądu Okręgowego
niedlarwe.pl/file.php?rwe_innogy/_pdf/Wyrok_SR_z_27%20V%202010%20z%20uzasad.PDF#/index,pl.html
3) Sąd Najwyższy
Wyrok Trzeciej Instancji, czyli Sądu Najwyższego po raz pierwszy
niedlarwe.pl/file.php?rwe_innogy/_pdf/Wyrok_SN%20z%205%20III%202013_z_uzasad.PDF#/index,pl.html


zobacz:
© Marian Nosal 2019, Czas generacji strony: 133 ms. Ostatnia aktualizacja: 2020-04-04 02:00